I.    ВИЗИЯ

Да започнем с мечтите!

Проектът  се базира на общ урбанистичен анализ и обща визия на консорциум Група Център за развитието на центъра на град София и територията в обхвата на четитите зони на конкурса. 

Систематично са анализирани проблемите и потенциалът на четирите зони, в контекста на тяхната взаимообвързаност и общото им въздействие в изграждането на градската среда.

Бъдещото развитие град София се разглежда като динамичен процес с многофакторно влияне, както от глобалните тенденциии тяхното локално проявление, така и от историческото напластяване на местна проблематика.

Определен евремеви хоризонтза „живот” на проектните решения за период от 25-50 години, като те не се фокусират само към решението на днешните проблеми, а се опитват да се адресират към бъдещия дневен ред на града през 2040-2065 година. 

Развитието на технологиите на комуникация и придвижване, промените в социалното поведение и битието на бъдещите обитатели и посетители на града предполагат създаването наоптимална среда за посрещане на новите предизвикателствата, среда която да бъде актуална и след 50 години.

Затова и този проект няма за цел да създаде само един набор от неоходимиаргументи за усвояването на европейски пари, а целта му е да завещае на бъдещите поколения една достойна европейска визия на столицата ни.

Въпреки че София е град с хилядолетна история, неговата съвременна „градска история” е твърде кратка и обозрима. Това предопределя подходът в проектните разработки да не „пресъздава”на исторически епохи и събития, а да изразяв адекватно отношение спрямо историческото напластяване.

Проектът не предлага „реплики”, „дуплики” и „копия”, а вместо това оцененява материалните и нематериални аспекти на историческият контекст, и търси баланс между съхранението на значимите елементи от съществуващите пластове и създаването на нови исторически пластове характерни носещи белега на нашето съвремие. 

Изразните средства и архитектурният език разказватза динамичните времена в които са създадени, стремят да обогатят градския пейзаж, разглеждайки публичните пространства като сцена за разгръщане на градски спектакъл.

„Живият град”, градът в който нещо се случва е основната философия при формирането на подхода към градските. „Витални” пространства, които да предизвикват емоции в хората, да ги карат да преживяват, усещат, споделят и надграждатградската културна и субкултурна идентичност. Да създават среда насърчаваща социалната интеракция и комуникация между хората.

Въпреки че София е извън класациите на популярните  европейски туристически дестинации, динамичното развитие на градкия туризъм създава голями възможности за превръщането на столицата ни в търсена локация. Това е свързано с популяризирането на нов атрактивен градски „имидж”, а привлекателната и гостоприемна градската среда е платформата на която този нов имидж може да бъде изграден.

Съвременните обитатели на града се идентифицират като граждани чрез усещането, че обществените пространства им принадлежат, могат да ги „ползват”, осигуряват им комфорт и им предоставят високо качесво на обитаване, извън личният им дом. Затова и предложените материали и технологии за изпълнение са с високо качество и дълготрайност.Те са съобразени и с локалния исторически код на традиционните Софийски материали за настилки – жълти павета, сив гранит, червен и жълт пясъчник, но без да се предлагат решения тип „килимчета”, „шевици” и „бродерии”.

Тезата:град за хората вместо град за автомобилите е в основата на концепцията за разтоварване и пренасочване на транзитния автомобилен трафик от центалните градски части. Потенциалът на традиционния градския транспорт е използван максимално, изследвани са и алтернативни възможности за нови форми на граски транспорт и създаване на предпоставки за тяхното бъдещо развитие. 
Търсено е решаване на конфликтите точки между пешеходци –автомобили – трамвай, като пешеходецът е доминиращ над останалите. Това се постига чрез мерки за успокояване на трафика и намаляване на скоростта на автомобилите, намаляване на габаритите на уличните платна, изнасяне на транзитния трафик извън зоната на центъра, създаване на споделени пространства, изграждане на общи настилки на улиците и тротоарите. 

При успокоения трафик, велосипедистите ще ползват споделените пространства без да се нуждаят от обособени алеи и нови разделители на движението.

Предлагат се решения за Градска техническа инфраструктура от ново поколение, която да контролира разхода на ресурси, да се адаптира към промените в средата и в същото време да участва активно в изграждането на нейният образ.

Наборът от предложения се разгръщат от системи за събиране и съхранение на дъждовна вода от улиците и нейното повторно използване за напояване на зелените площи, през енергоспестяващо осветление, до интелегентни системи за контрол на автомобилният трафик с въвеждане на гъвкави тарифи за достъп до определени зони от центъра.

Уличното и парково осветление не се разглежда само като средство за постигане на необходимият комфорт през тъмната част на денонощието, но и като активен елемент на градския дизайн.

Проектите целят да върнат водата в градското пространство. Усещането за голямата липса на водата като елемент на градския ландшафт в днешна София и желанието на гражданите за пряк досег с водата създават добри предпоставки за изграждането на нови водни площи в града.

Градското обзавеждане и елементите на граският дизайн не се разглеждат единствено като стационарни съоръжения за удолетворяване на потребности на ползвателите на пространството, а като важна част от общата фунция и визия на това пространство. Търсен е индивидуален подходи интеграция на градското овзавеждане в цялостното пространствено решение, интерактивност и възможност за интерпретации на пространството в зависимост от неговото ползване.

Паметници на Бюрокрацията и Гражданското общество, идеяР.Мъглов

Изкуството в градското пространство и особенно съвременната скулптура и инсталации тотално отсъстват от ключовите градските пространства на София. Те са едни от важните средства за създаване на идентичност в съвременният град и тяхното участие в изграждането на градският имидж е незаменимо. 

В проектите са определени ключови локации за разполагане на изкуство – скулптура, пластика, инсталации, където след провеждане на допълнителни конкурси да се открият новите градски символи.

С конкурсните проекти Група Център предлага на вниманието на обществеността и на градската управа един цялостен подход за отключване на мащабна трансформация в основните градски простанства на София.  

Проектите адресират решения на някои от най-желаните градосутройствени връзки между ключови зони и преодоляване на исторически прегради: Борисовата градина с Княжеската градина; Градската градина с двореца и пространството около Александър Невски; Площадът пред парламента с Университета; градинката на Св.Св.Седмичисленици с Графа. 

Всички предпоставки са налице, включително и финасовите, за възможната реализацията на тези „градоустройствени мечти”, които ще преобразят начинът по който възприемаме и ползваме нашия град. 

Всичко това провокира екипът да формулира по една ключова дума, характеризираща процесът на трансформация във всяка от четирите зони. Дума, която по най-кратък начин да обяснява водещият мотив в проектното решение:

Slide4.JPG

Зона 1 –Освобождаване 
Освобождаване на хората от доминирането на автомобила, Освобождаване на водата като ценен градски ресурс, Освобождаване на свободно градско пространство за масови събития

Зона 2 - Споделяне
Споделянена незастроени пространства от различните потоци 
Споделеняне на различните функции и предназначения
Споделеняне на градския ежедневен живот с необичайните събития 

Зона 3 –Толерантност
Толерантност към историческата среда и духа на мястото
Толерантност към индивида и неговият мащаб на възприятие
Толерантност към спонтанните и организирани масови събирания

Зона 4 – Презареждане
Презареждане на пространствата с нов градски живот
Презареждане на историческите места с нова символика
Презареждане на градската памет


II.    КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ


АВТОМОБИЛИТЕ: ПРЕМИНАВАТ БАВНО

РЕСТРИКЦИИ ЗА СКОРОСТТА  ЧРЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕТО

ПЕШЕХОДЕЦЪТ ПРЕДИ ВСИЧКИ

ТРАМВАЯ  СЕ ПУСКА В СРЕДАТА

НАСТИЛКА: ОТ ФАСАДА ДО ФАСАДА

СПОДЕЛЕНИ ЗОНИ

ПРИОБЩАВАМЕ ОТКЪСНАНИ ТЕРИТОРИИ

ПРЕМАХВАМЕ БАРИЕРИ

СВЪРЗВАМЕ С ДРУГИТЕ ГОЛЕМИ ГЕНЕРАТОРИ

МЪРВИТЕ ГРАДИНКИ СЕ ПРЕОСМИСЛЯТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ

РАЗПОЗНАВА СЕ СУБКУЛТУРАТА И СЕ РАБОТИ ЗА НЕЯ

ВИЗУАЛНА ХИГИЕНА, МИНИМАЛИЗЪМ

ВОДА, ВОДА, ВОДА, ВОДА

НОВИ ДЪРВЕТА

ПОДСИЛВАМЕ  ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  НА МЕСТАТА

НОВИ СЦЕНАРИИ ЗА УПОТРЕБА

ВЕЧНИ НАСТИЛКИ

МОДА И ДИЗАЙН ОТ НОВОТО ВРЕМЕ

ИНТЕРАКТИВНОСТ

ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА  ГОЛЕМИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА    

Развитие на концепцията за СПОДЕЛЕНОСТ :
-    Споделено преминаване през бившите улични платна
-    Стоянки и система за споделени велосипеди
-    Споделените автомобили не плащат Синя Зона 
-    Споделени пространства между генерациите

Развитие на концепцията за ПРИОБЩЕНОСТ:
-    Премахване на бариерите в настилките
-    Премахване на визуалните и функционални бариери
-    Приобщаване на отрязаните пространства

Развитие на концепцията за ДОСТЪПНОСТ:
-    Преосмисляне на функцията на всички настилки и бариери в основните публични пространства: борюри, ръбове, колчета, знаци, видове настилки, наслоени във времето.  
-    Предимство пред пешеходеца и неговите нужди за гладкост на настилката, плавни преходи, леки рампи и др.

ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА  МАЛКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА    

Превръщане на неусвоените общински имоти, както и вътрешнокварталните пространства , джобове, от паркинги в благоустроени и озеленени места за детски игри, спортни занимания и социални контакти.

Разпознаване на потенциалите на малките пространства, преосмислянето им съвместно с местните общности с помощта на общински програми.

Направа на РЪКОВОДСТВО за обзавеждане на малките градски пространства, което да регулира процесите на съучастие на местните общности във възстановяването на средата.

Монтиране на пейки, детски площадки и прощадки за младежи (скейт, байк, ролери), по подходящ начин , които предизвикват смесване на поколенията

СВЪРЗАНОСТ

Slide8.JPG

Осигуряване на пешеходна и велосипедна връзка между административния център на града, културните институции и паметници с големите генератори на масово събиране на хора  и уикенд зоните. Преглед на всички подлези и спазването на принципите за Достъпна среда. Монтиране на подемници към всички подлези, където няма рампи.

По възможност: НАДЗЕМНО ПРЕМИНАВАНЕ. Масово използване на повдигнати пешеходни пътеки с ярко оцветяване.

Изработване на РЪКОВОДСТВО и ПРАВИЛНИК за СПОДЕЛЕНИ ЗОНИ. Такива документи вече имат изработи в повечето големи градове в Канада, САЩ, Европа.

Трансформация на основните зони на пресичане или успоредно преминаване на пешеходни и автомобилни потоци в зоните, идентифицирани като пешеходни като СПОДЕЛЕНИ.

Използване на чуждестранния опит в развитието и управлението на Споделените зони.

Веломрежа: стоянки  за общински или споделени велосипеди. Велостоянки пред всички обществени сгради – задължително!

Съчетание на места за сядане и велостоянки.

Масово провеждане на вело-мрежата в териториите на споделено преминаване и ЦГЧ. Специфични знаци в Зоделените зони.

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 

Безконфликтно пресичане на големите натоварените  улици (надлези, достъпи за хора с увреждания): преосмисляне на светофарните уредби, като например едновременно пускане  и спиране на хората във всички посоки по едно и също време.

Зиг-загообразно движение на автомобилите в Споделените зони и други техники за намаляване на скоростта.

Slide7.JPG

Техническо обезпечаване на ниска скорост на трамвавая при преминаването му през Граф Игнатиев!
 
ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ КЪМ ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

Създаване на градски центрове за стимулиране творчеството при децата и тийнейджърите в сферата на високите технологии, културата, изкуствата и др. Учениците използват активно прилежащите обществени пространства. Макар и попадащи извън територията на проекта е много важно да се потърси начин за приобщаване на дворовете им, както и част от функциите на училищата с обществените пространства и техните потенциали. Училищата и достъпните събития са мощен източник на социализиране на поколенията.

ТЕМАТИЧНО И СЪДЪРЖАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Изграждане на резидентен център за млади артисти в близост до Шишман.

Стимулиране на създаването на Арт-хостели в близост до Шишман.


Изграждане на  открити сцени или осигуряване на пространства за тях.

Изграждане на Библиотека на открито в зоната на Славейков

Приобщаване работата Столична блиблиотека с пространството на Славейков чрез събития и екрани.

Приобщаване работата на ОДЕОН към пространството на ПОПА чрез екрани.


СТИМУЛИРАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ 

90 % от успеха на публичните пространства се дължи на управлението им!

Инициативи, програми и проекти, насочени към стимулиране на културните и творчески индустрии - съгласно стратегическите цели на „София-творческа столица“ + още: схемите на Зона Урбана , Инициативата „София диша“,  Sofia Design week, галерии на открито и закрито и Културния календар на Столична община и …др.)

Критерии за публични изпълнения на улични артисти! Регистър и критерии за право на изпълнения!

ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБИТАТЕЛИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ И ТУРИСТИТЕ

Осигуряване на безжичен Интернет на ключовите места в системата от пешеходни публични пространства. на цялата зона. Стимулиране на участие и ангажираност на гражданите чрез  свободния достъп до информация.

Реализация на проект с интерактивни екрани на ключови места с туристическа насоченост  и многоезична информация. Използване на новите технологии при адаптиране на обектите на културно наследство

ГРАДСКА СИСТЕМА ЗА ТЕКУЩА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ 

Изграждане на система от информационни витрини и екрани, насочени към създаване на градски системи за текуща електронна информация, например за: 
-    за градоустройствени решения на СОС, 
-    културни и спортни прояви, 
-    бизнес събития, 
-    състояние на уличната мрежа и транспортната система и т.н.

ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ МИКС И НАСЪРЧИТЕЛНА ПОЛИТИКА

Целева намеса в съществуващите търговски взаимоотношения между наематели и община в публичните пространства и моделиране на разнообразието, автентичността, културното съдържание и качеството на предлаганите стоки и услуги! Селекция на участниците по нови критерии!

Slide12.JPG

Трансформация на книжния пазар на Славейков  и зеленчуковия пазар на Седмочисленици.

Специална ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ в пешеходния център на София.

ГРАДСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ТЕМАТИЧНИ МАРШРУТИ И СЪПЪТСТВАЩАТА ГИ ИНФРАСТРУКТУРА

Разработване на градски туристически тематични маршрути, обвързващи културните, историческите и природните забележителности на София . 

Опознавателни многоезични знаци за туристите, свързано с известни карти и гайдове във виртуалното пространство.

ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТТА НА ГРАДСКИТЕ ОЗЕЛЕНЕНИ ПРОСТРАНСТВА 

Реконструкция на градските озеленени пространства с оглед повишаване на тяхната екологична ефективност и устойчивост , като: 

Възстановяване на уличното озеленяване чрез увеличаване на процентното участие на дървесната растителност и на биоразнообразието. 

Slide24.JPG

Обновяване и реконструкция на локални градини и улично озеленяване в ЦГЧ

Проекти за вертикално озеленяване, покривни градини и др. 

Фасадно  и покривно озеленяване на сградите, включваща реализация за всички административните сгради в централната зона до 2020 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ В КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО И ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Възстановяване използването на съществуващите сондажни кладенци за подземни води, които се намират в много от градините и парковете на София за осигуряване на вода за миене на улиците и за поливане

Ефективно и многократно използване на валежните води за поливане на растителността чрез подземно акумулиране

ПРИСЪСТВИЕ НА ВОДАТА

Значително увеличаване на присъстивието на ВОДАТА в обществените пространства.
Културната и социална привлекателност на водата да бъде приложена в точките, където обществените пространства се нуждаят от съживяване!

Slide32.JPG

Фонтани, водни огледала.

Възможности за използване на водните огледала за зимни пързалки през зимата или като сцени за масови събития.

Чешмички по основните пешеходни потоци!

РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Разширяване на система за рециклиране на стъкло, хартия, метал и пластмаса и включване в системата за разделно събиране на отпадъци. 

Производство на масови кошчета за отпадъци по общинска поръчка след провеждане на дизайнерски конкурс по примера на Виена!

Въвеждане на задължителни изисквания за рециклиране на всички държавни и общински сгради, училища, детски градини, висши учебни заведения 


ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

Slide40.JPG

Увеличаване на процентното участие на дървесната растителност и на биоразнообразието в градските паркове

Подобряване състоянието и доизграждане на алейната мрежа 

Обвързване на елементите на градския дизайн и подобряване състоянието на малките архитектурни форми, скулптори и монументално изкуство 

Единно оформление на парковото обзавеждане

Изготвяне на планове за управление на градските паркове на територията на ЦГЧ  и изграждане на съответната институционална структура за управлението им. Местни настоятелства или управления, които да се занимават с контрола или дори част от поддръжката.