04

КОНКУРСЪТ СОФИЯ ЦЕНТЪР

Уважаеми г-н Иванов,

Дами и Господа общински съветници,

Група ГРАД направи задълбочен анализ и представи на арх. Диков съображения за корекции в заданието с препоръки от 42 точки. Нашето разбиране е, че доброто задание е най-важната предпоставка за добър резултат. Факт е, че над 50% от тях бяха приети като основателни. Получихме уверение, че забележките ни ще бъдат отразени в заданието напълно или частично.

Eдин дълбок и основен проблем обаче остава:

Като задача на тези проекти се вменява вземането на транспортно-комуникационни решения. В заданието пише: "Не е задължително проектантите да се съобразяват с транспортно-комуникационната система по ОУП, но от тях се изисква да предложат пътно и организационно решение, в случай, че имат по-добра идея за транспортно-комуникационното обслужване на дадена зона или територия". 

Как транспортно-комуникационните идеи на 4 различни колектива ще се свържат в един общ организъм? Това, което прозира зад този факт, е липсата на комуникационна стратегия на центъра на София, която можеше да се изработи през последните години! Вменяването на транспортно-комуникационни задачи на конкурса  измества неговия фокус, а именно: градския дизайн!

Нашето мнение е, че конкурсът прескача основен етап, какъвто е комуникационен план на центъра! Такъв комуникационен план липсваше при проектирането на Витошка, в следствие на което проектантите не можаха да обяснят защо пешеходната улица се пресича от автомобили! Такъв план липсваше в конкурса за Св.Неделя и проектантите трябваше да гадаят: маха ли се трамвая или не се маха? Този план е Ваш ангажимент, арх. Диков!

Група ГРАД смята, че така поставен, конкурсът предполага допускането на сериозни базови грешки и че се измества фокуса на проектите. Настояваме като основа на конкурсните проекти да се представи такъв план!

Други препоръки, за които настояваме:

1. Състав на журито: след конкурса за Св. Неделя се уверихме, че експертният капацитет за журиране в България не може да излъчи проекти с европейско и световно качество. Настояваме привличане на други експерти, като например български архитекти, работещи на световната архитектурна сценa, или авторитетни чуждестранни архитекти с осигурен преводач! Съставът на журито, в което субективният фактор е от огромно значение, ще определи стилистиката на спечелилите проекти и оттам - бъдещето на центъра!!! Съставът на журито ще мотивира колегията да участва! Журито трябвада бъде обявено предварително, а участието на членовете да бъде гарантирано!!!

Група ГРАД се анжгажира да представи списък и препоръки за такива хора.

2. Двуетапен конкурс. Първи етап - анонимен. Втори етап - номинираната къса листа се поканва явно да защити пред журито проектите си. Този подход ще привлече повече проектанти, например млади колеги, които ще имат по-голям шанс за оценка по достойство на проекта, а не по авторитет.


Дами и Господа, от този конкурс зависи бъдещето на центъра на София!
Настояваме Комисията по архитектура и градоустройство да упражни волята си в защита на Обществения интерес и да не допуска обявяването на конкурс със задание, което създава условия за предварително провален резултат. 

Група Град

Май 2013